Reşit Güngör Kalkan | Köpekleşen Düşünceler Karşısında “Köpekçe Düşünceler”

Reşit Güngör Kalkan | Köpekleşen Düşünceler Karşısında “Köpekçe Düşünceler”

Reşit Güngör Kalkan “Köpekleşen Düşünceler Karşısında ‘Köpekçe Düşünceler'” adlı yazısıyla Edebiyat Daima’da.

Reşit Güngör Kalkan | Köpekleşen Düşünceler Karşısında “Köpekçe Düşünceler”

Bryan Magee dostumuz, Felsefenin Öyküsünde, ‘ne kadar büyüleyici bir iş olsa da, kavramların aydınlatılması felsefenin sadece yüzeyidir. Büyük filozoflar bundan çok daha derine inmiş, varlığımızın ve yaşantımızın en temel yönlerini sorgulamışlardır’ kaydını düşer. Düşer de, Rodin, öz malı ‘düşünen adam’ın çıplaklığına halel getiren yalnızlığı sorgulamaya pek yanaşmaz. Zira düşünen çıplak bir hayvan olarak engizisyona havale ettiği insanı etliye sütlüye bulaştırarak kifaf-ı nefs eyler. Varsın eylesin, sözümüz sükûttur şimdilik.

Bildiririm ki, felsefenin lafı gediğine koyan ‘ampirizm’i ‘bilgelik sevgisi’nden mahrum kalanlara ne kadar boğuntu vermişse, felsefe kelimesine sinmiş bilgelik kuruntusu da merakı kamçılayıcı o kadar önemli bir itki haletine büründürülmüştür. Cümle uzun, fakat felsefeden sadır olacak muradımız henüz meçhul. Meçhulün kurbanı olmak istemem, neme gerek. Fal felsefesi, (dikkat, felsefe geleneği nihayetinde birbirini nakzedici bir tutum geliştirerek serpilmiştir.) Batı’nın bilgiye açılım kazandıran yeni buluşları sayesinde, insanı doğa ile birlikte ontolojik temelde incelemeye tabi tutan yaklaşımın üzerinden henüz ikiyüz yıl geçmemiştir. Tuhaf olan şu ki, falı astrolojinin sınandığı NASA müzesinden ‘araklayan’ ecnebi fikriyatı, felsefeyi Camus’un, Sartre’ın babil kulesinde arama garabeti göstermiştir. Haricen Doğu’nun gizemli levhalarıyla yol alan bir müsteşrik, ontolojik birikimin insan kimliğinde saklı duran ‘inanç’ geni üzerinden değerlendirme eğilimine girmiştir. (Mevlana’nın, Yunus’un diyarında bu halkın vicdanı olamayan yerli müsteşriklere duyurulur!)          

Dilimde henüz tüy bitmiş değil. Hem tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı halâ 27 Mayıs’ın, 12 Mart’ın, 12 Eylül’ün, 28 Şubat’ın ve postmodern darbe girişimlerinin tutanakları arasında duruyor. Bir yürüyüş eyleyelim hele bir; Batı, felsefe geleneğini Hıristiyan eksenli, tanrının buyruğu çerçevesinde tanımlanan boyutuyla Ortaçağa kadar süren bir uyku halinde geçirmiş, sözde ‘aydınlanma felsefesi’ sayesinde Tanrı yeryüzünden kovulmuştur! Peki, gerçekte kovulmuş mudur Tanrı yeryüzünde? Felsefi metinler, kavrayış bütünlüğüyle ‘spesifik’ tanımlar, öznel bildirimler bütünüdür. İnsanlık serüveni dahilinde, ‘mutluluk’ arayışı, ontolojik temelli olarak sanatın, düşüncenin süreğinde bir seyir izlemiştir. Tabiatı kutsayan ve sanatı tabiatın dışa vurumu olarak gören seküler (dileyen laik de diyebilir) bakış, felsefenin devam ettiricisi olarak modernizmi ayakta tutan çeşitli kültür kalıplarını bu bakışın güdümünde sunmaktadır toplumlara. Dolayısıyla toplumdaki anlayış Köpekçe Düşünceler olmayıp tersine, köpekleşen düşüncelere evrilmektedir.

İmdi, felsefe babında tırnağını taştan esirgemeyen fakir, az mürekkep yalamışların dahi sofrasında hikmet arama aşkından bir adım geri durmamış, hele Batı’nın altmışsekiz yutturmacasına tav olup ‘sol’un menbaında gezinen kalemler için az uykusuz kalmamış, çokça sabahlamıştır. Sabahlamıştır da, edebiyat ve sanat üzerine Köpekçe Düşünceler etrafında, esaslı denemeler kaleme alan Rasim Özdenören Usta’nın söylediklerini vird eylemiştir. Erbabı farkına varmış olsa dahi, daireye henüz ayak basmışlara bildirmeli; kardeş, bu yazı kitap tanıtım tembelliğine bel bağlamayan bir yazarın bildik ‘yavelerinden’ olmayıp esasa müteallik fikirleriyle bir nasiplinin hakkını teslim babında söylenmiş hünerli satırlardır. Hüneri şundandır ki, Özdenören Usta’nın Ruhun Malzemeleri ile birlikte eleştirilerini topladığı son kayıt içi denemeler olarak Köpekçe Düşünceler, nicedir arafta beklemekte, hep beklemektedir.

Fikirperver nefsim demekte ki, insan ontik haliyle sanata dair çabasını sahici kılmak adına sanatın yanlış hamlelerini seçip ucu açık sorular üretebilir. Bu yönüyle eser ve sanatçı arasında vuku bulan her ne ise meselenin insana dönük tarafının çeşitli maskeler eşliğinde kurgulandığını düşünmek büyük bir aldanış olacaktır. Çünkü varlık alanında kültürden bağımsız bir düşünce biçimi ‘marjinal’ olarak adlandırılabiliyor. Oysa kültür, ortaya çıktığı biçimiyle ‘doğru’nun işaretini vermeyebilir de. Yani kendi yaşam tarzının müdahaleye açık tarafını sürekli kapatma endişesiyle hareket eden bir düşünce biçimi aslında saldırıya da yeni adlandırmalar ışığından yeniden maruz kalmaktadır.

Rasim Özdenören Usta, doğrudan söylememiş olsa bile, insana biçilen rol, İslâmî duyuş biçiminin dışında bir görüşle açıklanmaya çalışıldığında bu, başat olarak Batı’nın ne denli sığ bir anlam arayışında olduğuna işarettir. Çünkü felsefe ve mitolojinin insanı tanırken ortaya koymaya çalıştığı doneler, ontolojik kaygı taşıyor olmakla birlikte, bir takım efsanelerin etkisi altında gelişim göstermişlerdir. Eseri ortaya çıkaran akıl, varlığı öznel kimliğiyle deşifre etmedikçe, yani Sisyphe’nin cezasını absürd (saçma) olarak değerlendirdiği oranda insan teki, eserin, düşüncenin özünden uzaklaşmaktadır. Yani, anlam arayışında sırf aklın hakikatına paye biçen görüşler materyalizmle birlikte mitlerin vardığı çıkmazla atbaşı ilerlemektedir. Salt kelimeler üzerinden eşyanın (nesnenin) varlığına, içkinliğine dair eylem biçimleri insan ve inanç gerçeğinden uzaklaşmaktadır. Oysa düşüncenin N. Hartmann’ın ifadesiyle, ‘tinsel’ zenginliği göz ardı edilmektedir.

Şu söylenebilir, bilgi özünde insanın kendisidir. Dolayısıyla bulunduğu şartlar içinde insan, bir arayışın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Özdenören Usta bu durumu hülasa etmekte ki: “Fenafillah makamına ulaşmak kişinin kendinde bulunan bütün bilgilerden boşanmasıyla, dolayısıyla mutlak bilgisiz hale gelmesiyle mümkün oluyor. Ancak bu suretle fenafillah makamına ulaşılanca, yani mutlak bilgisiz olma marifetini elde edince ve aynı anda mutlak bilgiye ulaşılıyor: böylece bilmekle bilmemek bir araya geliyor: kişinin kendisi bilgiye dönüşüyor.” Bilgiye ulaşmak, hayalin mantık sınırları dahilinde, dış dünya algısıyla hareket etme zorunluluğunun bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bilmek, doğal (yalın) haliyle özneden uzaklaşmak değil, tam tersine hayal ve gerçek arasındaki farklılığın ürünü oldukça kabul edilmektedir. Modern insan, kendi gerçeğini hayallere endekslemekten özellikle kaçındığı için, bugün pozitivizmin hayat bulmasını kolaylaştıracak toplum modeli ortaya çıkmıştır. Masallarına gerçekliğin dışında imkânsız hayaller uyarlayan modern insan, pedogojinin insan ruhu üzerindeki gerçeklik algısını da tartışmaya açmaktadır.

Rasim Özdenören Usta, Köpekçe Düşüncelerde, düşüncenin merkezinde duran insan için melekelerinin sağlıklı olmasının onun paradokslardan, çelişkilerden arınmış biçimiyle mümkün olduğunu ifade eder. Ancak hissedilen, duyumsanan bu çelişkiler, insanın iradi davranışlarının tanınması neticesinde vuzuha kavuşabilecektir. Aksi ise, düşünceye getirilen yasaklarla burleştiğinde, siyasal yönüyle toplumların değişimlerinde temel dinamikler halinde zorbalıklarını sürdüreceklerdir. Kimliklerin mahiyetine dair önemli ayrımlar üzerinde duran Özdenören Usta, Müslüman düşünüş biçiminin fark yaratma hususunda yoğun olarak çalışmanın gerekliliğini belirtir. Zira, Müslüman kimliği ancak ortaya konulan ürünler üzerinde tecelli edebilir. Nitelik olarak İslâm toplumunun olgunlaşması kimliğin diliyle gerçekleşebilir. Seküler yaşama biçimi aidiyet unsuru olarak pozitivist çerçeveyi işaretliyor olsa bile Müslüman yazar, içinde bulunduğu toplumun (bütün tehditlere rağmen) ayrıştırıcısı, İslâm’ın hayatiyet bulması noktasında taşıyıcı olmalıdır. Yani Batı’nın çizdiği yeni aforizma, yalınkat bir üstünlüğün tek taraflı ilanı anlamı taşımaktadır. “Eğer modern medeniyet (yani Batı medeniyeti) gerçek anlamıyla kendini eleştirebilme yeteneğinden yoksun bulunuyorsa, bunu eleştirinin gerçekleştirilebileceği nesnel ölçütlerden yoksun bulunmasıyla açıklayabiliyoruz. Bu ifadeden ben, Batı medeniyetinin eleştiri zımnında geliştirdiği ölçütlerin gene kendisi tarafından vaz’edilmiş olduğu manasını anlıyorum.”

Köpekçe Düşünceler, köpekleşen düşünceler karşısında bilen, bu bilgi eşliğinde edebiyat ve sanat üzerine kalıcı ayrıntılar sunan bir bilgenin, zorlu sınavının hayata sunulmuş cevap kâğıtları olarak tekrar tekrar okunmalıdır.

Edebiyat Daima
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Yorum Yap

Email adresiniz yayınlanmayacaktır.

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Etiketler

abbas marufi abdullah çakır abdulmelekiyan acabay adıgüzel afili ceket ah kusan zaman ahmedidai ahmet doğru ahmet menteş ahmet sarı ak akdeniz akif akifdut akşam sayıklaması albertcamus Ali Lidar Ali Necip Erdoğan alperbilgili anadan üryan bir yalnızlık anka kuşuna zümrüt Anlamayan BeniAdeme Gazel Anıl Cihan ardında yiten ben değilim Armağan Can arzu Arzu Alkan Ateş Arzu Tanrıverdi arzuözdemir aslan aslanoğlu Aslı Hilal Menteş ata atakaya aydın aydınakdeniz aygüner ayhan ayhan akdeniz ayten güler aytmatov ayça erdura ayçaerdura ayşenur kaya aydoğan ayşe şafak kanca aziz nayır açıkgöz aşk diye diye aşk hak aşk incinirse aşkmektubu aşk örtüyor gövdeni babek zamani bahaeddinözkişi bahar ayaklanmaları baltadergisi balçık baris barış barışerdoğan Barış Erdoğan barışmanço batı rüzgarları bayrıl bazı evlerin kış hali başağın diyalektiği başkalarını da düşün begüm şahbudak bekleyiş beni bir baharın göğsünde uyut ben olsaydım benzeşmek berna bernakarakaya beyazgemi beyzaege beyza yazıcıoğlu bijennecdi bir fincan kahvenin kahvenin çayın bardağın Birgül birgültemur birgülyangınaslanoğlu Birgül Yangın Aslanoğlu bir varlık masalı bir zamanlar bir çift yumru biter buralarda güneşin matemi bitişin mevsimleri Bit Pazarında Tarih Dersine Cevaben boyalı duvar Buket Uçar bulutun gözyaşı burak çelik burhan burhanaslan burhantuncay Burçin Laçin Altay buz çiçekleri büşra büşraünal camus canan çelik celladıma ceviri CeyCeyBey clemence damla nur akkirpi dağlardaki ter dedi-dedim defter deneme deniz Deniz Kara Kavalcı denizkarakavalcı dert dikimevi dervişzaim deryagündoğdu devrim horlu divan Dostoyevski doğa doğanay dulda dursunalisazkaya duvar Duyuru Duyurular Dönüşüm düğme ilikliği eda tosun Edebiyat Daima elem erk elif burcu özkan elifyavaş elimden tutabilse sesin ellerimde on dokuz yara elçin sevgi suçin emel Emel Bulut emel canpolat emelkoşar emel koşar emine gündüz menteş enver ercan enver sadri begit Enver Sadri Begit | İvo Bu Şairlik Telaşı Mı? eraysarıçam eray sarıçam ercan ercankesal ercanköksal ercan sağlam erdevir erdoğan Erguvan erguvan rengi yalanlar ergülen erhan erhankaraoğlan Erhan Çamurcu erkut tokman erkuttokman erman şahin ersin ersinkartal ersin kartal ersin taşdemir ertuğrul çoban erva erva zülal ünsal esingülez eskiliman esrakaraca esra karaca Ethem Baran evde kalmış zencefil eylül eşyalar fahriayhan faikmuharrem farsca fateme mahmudi Fatmasümer ferfiçkin kayboldu feritsürmeli fermuar ferruhzâd feyz kariha fuat fuatoskay fulya eyilik fuzuli füruğ füruğferruhzâd galip Galip ÇAğ galipçağ gamzekoç gece fısıltısı gecenintılsımı gece rahminde cenin gerus gerus abdulmelekiyan gezi yazısı gittin bana giz Gökhan Yılmaz gölgemdeki ağrılar gönül gönülyonar gösteri toplumu gözlerin afrika Gülden Çevik gülle güllüce gülsoy gülözen gülşah gülşahak gülşen gün bozumu Güngör gürhangürses güven güven adıgüzel güvenadıgüzel güven fatsa güvenini kırdım bir kere güzel yazı defteri güğüm Haber Haberler Hakan Sarıpolat Hakan Temiz Hakan Uslu hale alkay halil cengiz halil ibrahim emecen hande handeiçeliadabay hasan ali toptaş hasan temiz hasrettir azerbaycan hasta hatice hatice kübra öktem Hatice Tarkan Doğanay haticetarkandoğanay haticeyıldırım Hatice Yıldırım hayalet orkide haydar haydar ergülen heba herşeyibitirmeyidüşünüyorum hilal fırat hiç ihtimal Hûşeng İbtihac hüseyin hüseyin aygüner hüseyin sönmezler hırsız Iainreid ihtiyar banklar ihtiyardünya ilhan kemal ilyas alevi inceleme insan insannedir? intihar ilanları ismail ismailkılınç iz içeli jose saramago Kafka kalabalıkyalnızlıklar kalender kara kalkan kamyon kara karabürk karakaya karakoyun karanlığa tapanlar karaoğlan kartal karınca incitmez altur balyanın tuhaf intikam planı kavalcı kavşakta çevirme var kaya Kazuo Ishiguro kederbuselik kehribar kelebek ve kukla Kemal Özer Şiir Ödülü kimsesizliğe kiralık ışık hikayesi Kitap Kitaplık kitaplıktan Kitaplık Önü Klaros Yayınları kleopatra knut odegard kol düğmeleri korona koyu sersemlik kozan koşar kravat kronik satırlar kum kumdan keder kusey tangüler köpek kalbi köpeğin olayım hayat kürşat kürşatyozcu Küçürek Öykü kılınç kırmızı şiir kırıkyazıistasyonu kırık yazı istasyonu kısakürek kız kulesi boğaz ve aşk kızıltoprak kızılırmak Lale lale şeyda gülsoy laleşeydagülsoy latice bir mektup yaz bu gece leyla lord alfrad tennyson Louise Glück madak mahmud derviş mahrumiyet makyaj marazlı tren marktwain masal masiva mavi dünyanın insanları mayo mayıs mağara mehmet mehmet açıkgöz mehmetberkyaltırık mehmetyıldız mehmet yıldız mehmet çağan azizoğlu mehtapnas mektup melek melekler intihar etti melektemur merhametsizmerhamet merveyıldız meryem akyıldız metinsavaş meviza mevlüt şener mevsim etkisinden arındırılmış insan manzaraları Mihail Bulgakov muhamedburaktunay muhameterdevir muhammed münzevi muhammet muhammeterdevir Muhammet Erdevir muhsin hafız çakıroğlu murat muratalan murat erdi salık muratgöğekin Murathan Mungan murat serdar çakıroğlu Murat Soyak mustafa ersin taşdemir mustafaeverdi Mustafa Soyuer mustafa torun müjgan münevversaral Naile Dire n apartmanı nar Nasrin Zabeti Miandoab Ncip Fazıl necatibey nehirlerim uzağa nesrin Nesrin Çoruh nesrinçoruh nilgün marmara nisa nisaeser Nisa Eser nisaleyla nota notaya nuritarkan okan alay okanlay olanlar olga tokarczuk orhantepebaş oskay osman osmanyücel ozanöztepe Oğuz Ertürk pekmez PerverNakçi Peyami Safa prelüt qadiri radikal şıkların sayımı rahmikızıltoprak rana Recep Kayalı Reşit reşitgüngörkalkan Romen Edebiyatı röportaj rüzgarın yolculuğu rıdvan yıldız sabah yağmuru sacettin ince saklambaç salıncak sama sama qadiri saniye saniyekısakürek Saniye Kısakürek sarmaşık sağlam seheraçıkgöz seher yerlikaya selcan ece selinöyküata semanur semanurulu semra orhan şirip seni seviyorum Serap Yalçın Pamuk serbülent kaya serdar servan erdinç ses seval seval karakoyun sevda sevdamın şehri sevdasezergülle Sevda Sezer Gülle Sevinç Çokum Seydali Önal seyit mehdi musevi sezer sibel sibelmayo siir sinema Sipariş sokakta sorgu sorgu (I) sorgu (II) Suat Derviş suna suna kızılırmak sungurlar suzan yörük sylvia sönmezler söylemek mümkün söylence söyleşi söyleşi ve soruşturmalar süheyla poyraz sızı Tahsin Yücel Tamer Sağcan taner sezgin Tanpınar tanık tarkan tatlı bir telaş tekerleme temur thomas hardy tilki öpüşmesi topraktan öte tubagevrek tuncer turgay tuğba Tuğba Keskin tuğbaönce tuğçe tuğçekozan türk zerrintürk ulu umut bazen uğrar evimize uykular gazeli uzunca şiir uğur Uğur Karabürk uğurkarabürk vahap eren vakitlerden körpencere veda vuslat w.bahadır w.bahadırbayrıl Where Is/Where Are Denklemi yabancı yakamoz yalnızlar rıhtımı Yalnızız yangın yaren eryıldız yasin yasinkum Yayın İlkelerimiz yaz ve gül yiğit ergün yok yolcu yonar YouTube yozcu yunan suları yunus Yunus Çinçin yunusçinçin Yusuf Araf yusuf aydın yuva yörük yücel yürekincisi yıldırım yıldız zamanla/ma zambak ve köpük zeliha aypek zemir zerrin zeynep zeynepkasap zeyneppınarbaşı zeyneprana zeynep yeşilbaş yardımcı zeynep yolcu zeynepyolcu zifiri karanlık zübeyde zübeydegüllüce zülal Çile Çok Yapraklı İlişkiler Öykü çakıroğlu çağ çeviri çeviri şiir çevrobil çinçin çirkin filler çoklu yüz döngüsü çoruh ölüm sebebi ölüm ve kuşlar önce öykü özdemir özkan özkan kaya özlemek dündendir ünal ünsal ürperti İbrahim Halil Çelik İmtihan İnceleme İsmail Kılınç İthaki ıd est ıp labirenti ıslık kesiği ışık ışıklı pencere ışıksungurlar ışıl ışılmadakkaya Şener Öktem şarkı şehrazat şener beyter şenol alçınkaya şeyda şiir şiire dönüşen anne şiirülke şir şirin söz